Wat geloven wij

Op deze pagina vindt u informatie over onze kerk en wat wij geloven

Wat geloven wij

De Bijbel neemt als het Woord van God bij ons een centrale plaats in. In de Bijbel lezen wij dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij heeft ook de mens geschapen. Aanvankelijk was alles in volmaakte harmonie omdat de mens heilig met God leefde. Door de zonde van de mens, namelijk het overtreden van Gods gebod, ging dit allemaal verloren. De mens moest sterven als straf op de zonde.

Toch laat God Zijn liefde blijken door Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, naar de aarde te zenden en voor in zonde gevallen mensen de verhouding met Hem te herstellen. Op grond van Zijn vrijwillig lijden en sterven als Borg kunnen zondaren van hun zondeschuld en zondelast worden bevrijd en tot ware gelovigen worden gemaakt.

Dat gebeurt door de genadekracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest gebruikt daarvoor de Bijbel. Buiten Christus moet een mens verloren gaan. Het is dus noodzakelijk dat we in ons leven Hem als onze Redder leren kennen.

Wilt u hier meer over weten dan verwijzen we u naar de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Een goede samenvatting hiervan vinden we in de Twaalf Artikelen van het algemeen Christelijk geloof:
1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde.
2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
3. die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;
4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus. is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
5. ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
6. opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;
7. van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
8. Ik geloof in den Heiligen Geest.
9. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
10. vergeving der zonden;
11. wederopstanding des vleses;
12. en een eeuwig leven. 

  •  

     

Amen

Kerkenraad

J.J. Overduin (ouderling)
R.J. van Vugt (ouderling)
M. van Esch (diaken)
D.C.J van der Hoek (diaken)
P.A. de Jongste (diaken)

Zending

De zendingsopdracht van de Heere Jezus was gericht aan de gehele kerk. Zo hebben ook wij als gemeente de taak en roeping ontvangen om Daarnaast organiseert de zendingscommissie de evangelisatieactie rondom Kerst.

Meer informatie en activiteiten zullen in de kerkbode worden bekendgemaakt.
Het bankrekeningnummer van de zendingscommissie is NL83 RABO 031.59.93.812.
De leiding is in handen van:
– Voorzitter: dhr. D.J. van der Hoek
– Secretaris: dhr. J.M. van de Poel
– Penningmeester: dhr. A. den Dunnen

Actuele mededelingen:


SCAN HIER DE QR CODE OM TE DONEREN

Wilt u handmatig overmaken?
NL18 RABO 0379.9941.27