Bijbelstudievereniging

Welkom bij de bijbelstudievereniging van onze kerk 

Vorig Bijbelstudie verenigingsjaar hebben we de 1 Petrus brief besproken met elkaar.
Daarin werden de lezers (en dus ook wij) vermaand om te blijven staan in de waarachtige genade van God (lees 1 Petrus 5:12b).
Dat dit niet altijd makkelijk is met zoveel verschillende godsdienstige geluiden om je heen, dat vertelt de 2 Petrus brief.
Dit jaar bespreken we de 2 Petrus brief en de Judas brief.
Daarvoor is een Bijbelstudie ‘reader’ samengesteld.
Als u deze digitaal wilt ontvangen, mailt u dan naar hjcfonville@gmail.com.

De eerste Bijbelstudieavond is gepland op 5 oktober. Dan wordt er een inleiding gegeven op de tweede brief van Petrus.
De avond start om 19:30 en duurt tot 21:30 en is in de kleine zaal van de kerk. Fijn als u in de gelegenheid bent om te komen.

Inleiding en overzicht 2 Petrus brief
Vorig Bijbelstudie verenigingsjaar hebben we de 1 Petrus brief besproken met elkaar. Daarin werden de lezers (en dus ook wij) vermaand om te blijven staan in de waarachtige genade van God (lees 1 Petrus 5:12b). Dat dit niet altijd makkelijk is met zoveel verschillende godsdienstige geluiden om je heen, dat vertelt de 2 Petrus brief.
Deze tweede brief is voor Petrus min of meer een afscheidsbrief (lees 2 Petrus 1:14). Met als doel om zijn lezers in gedachten te brengen wat er toe doet in het Christelijk geloof. Wat hij hen altijd vanuit de Schriften geleerd heeft. Daarbij gaat hij ook in tegen de valse leraren die vraagtekens zette bij de wederkomst van Christus en een andere (ethische) levenswijze naar voren brachten.

Een overzicht kan helpen om grip te krijgen op de inhoud van deze brief.
# Zoals bij een brief hoort, begint Petrus met een groet waarin hij ook de lezers positief benadert.
# Het eerste wat hij dan doet is een korte samenvatting geven van wat hij hen geleerd heeft (zie 2 Petrus 1: 3-11).
# De aanleiding voor zijn schrijven is te lezen in 2 Petrus 1: 12-15.
# In de verzen 16 tot en met 21 weerlegt hij twee bezwaren. Allereerst dat de verkondiging van de wederkomst van Christus gebaseerd zou zijn op menselijke verhalen (zie de verzen 16-19). Daarnaast weerspreekt hij de gedachte dat de profetieën van het Oude testament producten waren van menselijke gedachten, alsof het slechts een mensenwoord is. Geenszins, zo zegt hij.
# In 2 Petrus 2: 1-3a schetst hij het oordeel dat de valse leraars wacht die dit naar voren brengen.
# Vanaf vers 3b tot en met 10a gaat hij in op de gedachte dat het Goddelijk oordeel toch niet zal gebeuren. Daar geen rekening mee houden is een grote vergissing!
# Direct daarop laat hij de aanklacht tegen de valse leraren volgen. (Zie 2 Petrus 2: 10b-22). Zijn beschrijving van deze lieden is vernietigend!
# In 2 Petrus 3: 1-10 herinnert hij zijn lezers er aan dat er altijd spotters zullen zijn. Maar de Heere vertraagt de belofte van Zijn wederkomst zeker niet. Dat is een vaststaand feit.
# Dat brengt Petrus ertoe om in het licht van Christus wederkomst op te roepen tot een heilige wandel (lees 2 Petrus 3: 11-16).
# Hij eindigt de brief met een groet die tegelijk ook een samenvattende oproep is: “Wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in de dag der eeuwigheid.” (Zie 2 Petrus 3: 17 en 18).
Het is een overweging waard om voor uzelf eens na te gaan wat het “wast op in de genade en kennis van Jezus Christus” betekent voor u en hoe het u helpt in het dagelijks leven (zie de kanttekenaren bij de Staten Vertaling voor een eerste beschrijving).

SCAN HIER DE QR CODE OM TE DONEREN

Wilt u handmatig overmaken?
NL18 RABO 0379.9941.27