Bijbelstudievereniging

Welkom bij de bijbelstudievereniging van onze kerk 

Vorig Bijbelstudie verenigingsjaar hebben we de 1 Petrus brief besproken met elkaar.
Daarin werden de lezers (en dus ook wij) vermaand om te blijven staan in de waarachtige genade van God (lees 1 Petrus 5:12b).
Dat dit niet altijd makkelijk is met zoveel verschillende godsdienstige geluiden om je heen, dat vertelt de 2 Petrus brief.
Dit jaar bespreken we de 2 Petrus brief en de Judas brief.
Daarvoor is een Bijbelstudie ‘reader’ samengesteld.
Als u deze digitaal wilt ontvangen, mailt u dan naar hjcfonville@gmail.com.

We hebben ondertussen de beide brieven van Petrus besproken.

Maar voordat we starten met de Judas brief is er eerst een avond met een kerkhistorisch onderwerp, namelijk: Huwelijk en echtscheiding bij Martin Bucer. Deze staat op 7 maart gepland. Op de 21e maart starten we dan met het bespreken van de eerste vier verzen van de brief van Judas. Op 4 april nemen we het vervolg van deze brief door.

De avonden starten met koffie/thee om 19:30 uur!

Verderop in april besteden we aan de hand van een leesstuk aandacht aan het boek “Brieven uit de hel” van C.S. Lewis. Daarover meer in de kerkbode van april.

Wilt u komen luisteren of meepraten, kom gerust. Mail dan naar hjcfonville@gmail.com zodat ik u kan doorgeven waar de Bijbelstudie gehouden wordt.

Op de website, onder het kopje verenigingen > Bijbelstudie treft u een stukje aan met als titel: Het belang van een ‘reminder’. In de 2 Petrus en in de Judas brief speelt namelijk het woord ‘herinneren’ een belangrijke rol. Daarin kunt u lezen waarom Petrus aandringt op het vergroten van Bijbelkennis.

Bij deze bent u van harte uitgenodigd om eens te komen luisteren en/of meepraten.

De Bijbelstudieavonden starten om 19:30 en duren tot 21:30 uur zijn bij Margreet van Toor (adres: Veenbesstraat 774)

Als u de Bijbelstudiereader wilt ontvangen, mailt u dan naar hjcfonville@gmail.com.

Fijn als u in de gelegenheid bent om te komen.

Eindtijd denken

In de maand februari bespreken we in de Bijbelstudiegroep 2 Petrus 3. Daar benoemt de apostel Petrus ‘de laatste dagen’ en besteedt hij aandacht aan het verwijt dat Christenen te horen krijgen met de vraag ‘waar is de belofte van Zijn toekomst?’ Voor ons als Bijbelstudiegroep een reden om na te denken over vragen met betrekking van de eindtijd.

We doen dit aan de hand van een drietal artikelen. Deze artikelen verschenen in het Reformatorisch Dagblad van maart 2023. Waar gaan die artikelen over? In het artikel door Beatrice de Graaf lezen we een beknopte historische samenvatting van het eindtijd denken. Haar vraag daarbij is: Hoe zou de Kerk dan met het Koninkrijk om moeten gaan? Daar heeft het evangelie een duidelijk antwoord op, zo antwoordt zij. Niet de wapenen opnemen, echte of retorische, maar een lichtend licht en een zoutend zout zijn. Om de boodschap van het heil en de vrede die komen, aan alle volkeren te verkondigen. Als de Kerk al preekt over het beest uit de afgrond, zo eindigt zij haar artikel, moet ze preken over de overwinning van dat beest. En wel door het Lam, staande als geslacht.

Daar is een spanning tussen de tijden kunnen duiden door bijvoorbeeld aan de hand van Openbaringen de paralellen met vandaag te benoemen én het besef dat er veel is dat wij niet kunnen bevatten en wat ook niet bedoeld is voor kleine mensen met een beperkt denkraam. Het is de spanning tussen Openbaringen lezen als (toekomstig) geschiedenis boek óf als troostboek. De eindtijd willen duiden aan de hand van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen óf het appél dat de laatste der dagen van een Christen vraagt om heilig te leven. Zoals ook Petrus dat in zijn appél in het tweede deel van 2 Petrus 3 doet. De Bijbelstudie van 15 februari pakt dit onderwerp op.

Hoe actueel het eindtijd denken is, blijkt maar weer uit twee recente boeken die dit onderwerp benoemen. Allereerst is daar het boek “God verwachten. Een theologie van de toekomst” van Evert Leeflang. Met als ondertitel: wat geloven Christenen over de toekomst. Evert Leeflang ziet om zich heen dat veel evangelicale gelovigen zich bezighouden met wilde speculaties over een op handen zijnde eindtijd, waarin bijvoorbeeld Israël en de strijd in het Midden oosten een belangrijke rol spelen. Veel andere gelovigen haken vervolgens af en laten het thema maar helemaal liggen. Voor een overzicht van wat de Bijbel over de eindtijd schrijft en hoe dat zich in de kerkgeschiedenis ontwikkeld heeft is dit een goed boek om ter hand te nemen. Het tweede boek is van prof Rik Peels en heeft als titel “De extremist en de wetenschapper” met als ondertitel: hoe we radicalisering beter kunnen begrijpen. Voor een boekbespreking zie het Reformatorisch Dagblad van 25 januari 2024.

Zo belanden we dan door het bespreken van de 2 Petrus brief in een actuele discussie! Het beloven weer een leerzame avonden te worden.

In de maand april en begin mei bespreken we de brief aan Judas.


Een kleine en onbekende brief die bovendien veel overeenkomsten vertoont met 2 Petrus 2.


Op 4 april bespreken we Judas de verzen 1 tot en met 5.

Op 18 april Judas de verzen 5 tot en met 16.


Iedere Bijbelstudieavond start om 19:30 met koffie. 19:45 start dan de bespreking van het Bijbelgedeelte. Om 21:30 ronden we de avond af.


Tot slot: volgend Bijbelstudieverenigingsjaar gaan we een begin maken met het bespreken van het Bijbelboek Jesaja. We denken in totaal 2 verenigingsjaren hiervoor nodig te hebben.


Mocht u interesse hebben om deze avonden mee te doen, mail dan naar hjcfonville@gmail.com.

SCAN HIER DE QR CODE OM TE DONEREN

Wilt u handmatig overmaken?
NL18 RABO 0379.9941.27