Meditatie

‘Deze is aldaar geboren’ 
(Psalm 87:6b).

Het is de Heere Zelf Die deze woorden getuigt. Hij doet het tot driemaal toe. Eerst geldt het van Rahab, Babel, de Filistijn, de Tyriër en de Moor. Dan wordt het ook van de Jood gezegd. En in onze tekst volgt het als een refrein: ‘Deze is aldaar geboren.’ Het is Pinksteren geweest. Dit Evangelie wordt ook nu aan uw hart gelegd: ‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven’ (Joh. 5:25). Zijn de vruchten van het levenwekkende werk van de Heilige Geest in uw leven al zichtbaar geworden?
In deze psalm worden nadere bijzonderheden vermeld van deze geboorte. Het is een geboren worden in de stad van God. Dat is het Koninkrijk van God dat nu nabijgekomen is. Van nature staan we hierbuiten. En door de zonde kunnen wij deze Godsstad niet binnengaan. De Heilige Geest overtuigt van deze werkelijkheid. De noodzaak van dit eenzijdige werk van God wordt dan op het hart gebonden. Wij moeten ‘aldaar geboren’ worden.
Van deze stad heeft God het fundament gelegd in het Borgwerk van Zijn Zoon. Hij voldeed aan de eis van Gods recht. Daarvoor heeft op Golgotha Zijn bloed gevloeid. Wie in de stad Gods geboren wordt, wordt gefundeerd op dit vaste fundament. Daartoe ontdekt de Heilige Geest de mens aan zijn verloren staat. Bent u er zo al van overtuigd dat u in uzelf geen bestaansgrond hebt voor God? Een mens strijdt ertegen. Maar als de Heere inwint met Zijn liefde, gaan we buigen. Daar worden we een verloren zondaar voor God. Zo ontstaat de honger naar Christus’ gerechtigheid.
Van deze stad geldt ook dat God haar heeft verkoren. God bemint de poorten van Sion. Het bestaan van deze stad komt voort uit het eeuwig welbehagen van God. Alles wat ertoe nodig is, heeft Hij vastgelegd in Zijn eeuwig verbond. Nooit zal een stedeling kunnen roemen in iets wat van hem zelf is. Want het is door U, door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen.
Degenen die in haar geboren worden, rekent Hij onder hen die Hem kennen. ‘En dit is het eeuwige leven,’ sprak de Heere Jezus, ‘dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die Gij gezonden hebt’ (Joh. 17:3).
Wat een wonder als de Heere Jezus Zich aan de ziel openbaart. Dan mag Hij door het geloof worden gekend. Het eeuwige heil ligt in deze Zaligmaker. Het is zo groot om als een arme zondaar deze genade te ontvangen. In de Godsstad is heilige vreugde. Gods genade maakt ootmoedig. Zo wordt het hart tot dankbaarheid geleid. Diepe verwondering welt daarin op: ‘Al mijn fonteinen zullen binnen u zijn.’ De eerste tonen van deze hemelse muziek worden op aarde geleerd. Strekt zich daar ook al uw lust en liefde heen?
Aan de genadeweldaden van God hebt u alleen deel als u aldaar geboren bent. Precies dat was het wat de Heere Jezus voorhield aan Nicodemus. Hij begreep het niet. Deze leer is ook niet naar de mens. Hier wordt God op het hoogst verhoogd en de mens op het diepst vernederd. ‘Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, vanwaar hij komt en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit de Geest geboren is’ (Joh. 3:7,8). Zo moge het gelden van u en van mij: ‘Deze is aldaar geboren.’

Ds. G.W.S. Mulder, Zoetermeer. 

AGENDA

3 juni 9.30 en 15.00 dienst
10 juni 9.30 en 19.00 dienst
13 juni 19.30 dienst
17 juni 9.30 en 15.00 dienst
24 juni 9.30 en 15.00 dienst
26 juni 19.30 dienst
1 juli 9.30 en 19.00 dienst