Bijbelstudievereniging

Toelichting

Als u niet in de gelegenheid bent om de Bijbelstudieavonden te bezoeken, kunt u hier achtergrond informatie vinden die betrekking heeft op het lezen van de drie kleine profeten Nahum, Habakuk en Zefanja.

Deze maand achtergrondinformatie over het Bijbelboek Habakuk.

In 1984 verscheen bij uitgeverij Kok Kampen het boekje “Vrees niet geloof alleen” van ds D Martyn Lloyd Jones. De ondertitel van dit 76 pagina tellende boekje luidt: Het boek Habakuk en het probleem van de geschiedenis. Hier vinden we gedachten die ons helpen kunnen bij wat het lezen van het Bijbelboek Habakuk oproept aan vragen ten aan zien van wat wij geschiedenis noemen. Met name de vraag: Hoe verhoudt zich de geschiedenis tot wat God doet. Een beknopte samenvatting van wat het boekje “Vrees niet geloof alleen” geeft, leest u hieronder.

“Heel veel mensen weten geen raad met de historische situatie”, ze stelt ds D Martyn Lloyd Jones al op de eerste pagina. “Waarom zijn er mensen die hier moeite mee hebben? De belangrijkste reden is, naar het schijnt, dat er mensen zijn die de Bijbel gebruiken in een enge betekenis, namelijk uitsluitend als leerboek voor de persoonlijke verlossing. Natuurlijk is dat één van de centrale thema’s. Maar dit is niet het enige thema van de Bijbel. Uiteindelijk gaat het in de belangrijkste boodschap van de Bijbel om de toestand van de hele wereld en haar bestemming. In het boek van de profeet Habakuk vinden we een volmaakte illustratie hiervan. De profeet behandelt het probleem van de geschiedenis. Hij behandelt deze niet als een academische of theoretische filosofie van de geschiedenis, maar als iemands persoonlijke verwarring – die van de profeet zelf.

In het boek Openbaring komt de Bijbellezer nog een profetie tegen over de geschiedenis en over de verhouding van onze opgestane Heere en de Christelijke kerk ten aan zien van die geschiedenis. (en ook hier is de verwarring van de profeet, de apostel Johannes, voelbaar -FoH-)

De profeet Habakuk zag een grote afval in Israël. Het had zich van God afgekeerd en Hem vergeten. Ernstig afval op godsdienstig gebied wordt, zoals altijd, gevolgd door algemeen verval op zedelijk en politiek gebied. Het was een reëel probleem. Om te beginnen kon Habakuk niet begrijpen waarom God dat allemaal toeliet. De profeet was verbijsterd vanwege het feit dat God de ongerechtigheid in Zijn eigen land had toegelaten. En nu wordt hem gezegd dat God van plan is een heidens en goddeloos volk te verheffen om het land te veroveren en Zijn volk te straffen. Habakuk was overstelpt door verdriet. Het Bijbelboek is gewijd aan Gods genadig handelen met Habakuk en de manier waarop Hij hem in staat stelt de hele situatie te begrijpen.”

Hierna formuleert ds D Martyn Lloyd Jones een 4 tal algemene Bijbelse beginselen bij wijze van antwoord om de vragen die er zijn ten aan zien van wat wij geschiedenis noemen, te beantwoorden. Hieronder leest u ze kort geformuleerd:

1. De geschiedenis staat onder Gods heerschappij. Elk volk op aarde, niet alleen Israël, is onderworpen aan Gods hand. Dat is wat we o.a. in Jesaja en Jeremia kunnen lezen.

2. De geschiedenis voltrekt zich volgens een Goddelijk plan.

3. De geschiedenis voltrekt zich volgens een Goddelijk tijdschema.

4. De geschiedenis houdt verband met het koninkrijk van God. Wat God in de kerk en in de wereld van vandaag toelaat, staat in verband met Zijn grote doel voor Zijn eigen Kerk en Koninkrijk. In dit verband speelt voor de gemeente van het Nieuwe Testament het Bijbelboek Openbaringen als troostboek een belangrijke rol!

Nu is het interessant om het Bijbelboek Habakuk nog eens in zijn geheel te lezen. En natuurlijk ontkom je als lezer niet aan de actualiteit van de profetie zoals deze daar te lezen is. Neem alleen al wat te lezen is in Habakuk 1 vers 2: “Hoe lang roep ik geweld, tot U, en Gij verlost niet? In dit verband is het zeker waardevol om de lezing van Beatrice de Graaf eens te lezen. Zij schreef over Geweld in de Biblebelt (officiële titel luidt: Eschatologisch ongeduld of martelaarscomplex: Radicalisering op de Christelijke flanken?”) Het betreft de vijfde Biblebelt lezing.

 

AGENDA

5 jan 19.30 dienst
9 jan 9.30 en 16.00 dienst
15 jan +12 ver.
16 jan 9.30 en 16.00 dienst
19 jan 19.30 dienst
20 jan kerkenraadsverg.
21 jan -12 ver.
23 jan 9.30 en 15.30 dienst
30 jan 9.30 en 16.00 dienst
2 feb 19.30 dienst
4 feb -12 ver.
6 feb 9.30 en 19.00 dienst