Bijbelstudievereniging

BIJBELSTUDIE KALENDER 2020-2021
(Met daarbij aandachtspunten voor een anderhalve meter maatschappij)

Hebreeën 

In de vroege kerk (deze periode loopt ongeveer tot 400 na Christus) waren er conflicten met zogeheten judaïzanten, dat waren christelijke gelovigen die aan allerlei joodse gebruiken wensten vast te houden. Hun streven zien vele kerkvaders als een bedreiging voor de identiteit van de christelijke geloofsgemeenschap ter plaatse. Kerkelijke schrijvers slaan daarom in hun verhandelingen nogal eens een polemische toon tegen de joden aan. Ambrosius (we kennen hem als de bisschop bij wie Augustinus in Milaan ter kerke ging) plaatst vaak laatdunkende opmerkingen over joodse spijs- en offerwetten of over voorschriften die betrekking hebben op de besnijdenis, de sabbat en de joodse feesten.

In de vroeg kerkelijke bijbeluitleg is een uiterst belangrijke vraag (de beslissende vraag) of en op  welke manier teksten uit de joodse Schriften in het licht van Jezus Christus kunnen worden uitgelegd! En zo ja hoe! In de evangeliën ligt de kiem voor de christelijke visie dat in Jezus Christus en in het Nieuwe Testament een bijzondere betekenis van de joodse bijbel wordt onthuld.

De Hebreeën brief leest het Oude Testament met het oog gericht op Jezus Christus, de overste Leidsman en onze Hogepriester.

(Bron: de inleiding uit het boek:  Zingen met mijn geest en ook met mijn verstand. Uitleg van het Lukas evangelie door Ambrosius van Milaan). 

In onderstaand schema ziet u  de planning van de eerste twee Bijbelstudie avonden.

U bent van harte welkom om een keer te komen luisteren.

17 sept. : HEBREEËN 1 EHEBREEËN 2: 1-4  : Jezus is Gods zoon

 • Door wie Hij spreekt
 • Die voortreffelijker is dan de engelen
 • En daarom een waarschuwing Om veilig Bijbelstudie met elkaar te doen, gaan we als volgt te werk:

1 okt. : HEBREEËN 2: 5 -18 EN HEBREEËN 3: 1-6 : Jezus is Gods zoon

 • Hij is onze overste Leidsman 
 • Een getrouw Hogepriester
 • En meer dan Mozes

Anderhalve meter en andere maatregelen

 • De Inleiding vindt plaats in de grote kerkzaal.
  • De inleider staat achter de katheder en de anderen zitten in de bankjes ongeveer 2 meter van elkaar.
 • Na de inleiding verdelen we de groep in tweeën, namelijk:
  • Een grote groep in de grootste zaaltje
  • Een kleinere groep in het zaaltje er naast.
 • Het plenaire deel (van 21:30-22:00 uur) vindt weer plaats in de grote kerkzaal. De inleider staat achter de katheder en de anderen in de kerkbankjes.
 • Er mag maximaal maar één persoon in het keukentje zijn.

Bovenstaande regels blijven van kracht totdat er vanuit de regering ruimte wordt geboden om het anders te doen.

 

 

AGENDA

6 sept 9.30 en 19.00 dienst
13 sept 9.30 en 19.00 dienst
16 sept 13.30 en 19.30 dienst
20 sept 9.30 en 19.00 dienst
27 sept 9.30 en 15.30 dienst
27 sept +16 ver.
29 sept vrouwenver.
2 okt -12 ver.
4 okt 9.30 en 18.30 dienst
6 okt kerkenraadsverg.