Bijbelstudievereniging

Dit verenigingsjaar bespreken we met elkaar de eerste 12 hoofdstukken van het Bijbelboek Handelingen. Daarbij gaan we uit van het boek van M. van Veelen (2008) Handelingen I werkboek bij Handelingen 1-12. Vuurbaak. Barneveld.
Alle Bijbelstudieleden hebben dit werkboek. Voor hen die geïnteresseerd zijn en van plan zijn om één of meerdere Bijbelstudieavonden te bezoeken, is er een exemplaar om (tijdelijk) te gebruiken.

Opzet van de avonden:
We starten om 20:00 uur met koffie/thee.
Na een korte inleiding bespreken we de vragen uit het werkboek. (Uiteraard is er tussendoor koffie/thee). Het accent ligt niet zozeer op het beantwoorden van de vragen. Het gaat ons om het in gesprek zijn over het Bijbelgedeelte. Daarbij wordt ruimte gemaakt voor de betekenis hiervan voor het persoonlijk leven.
De avond wordt afgesloten om 22:00 uur.

Leidinggevende: H.J.C. Fonville

Actuele mededelingen:

In september zijn we gestart met het bespreken van het Bijbelboek Handelingen. Samen met het evangelie van Lukas, vormt het één geheel. 
Het evangelie is wellicht geschreven tijdens de periode dat Paulus in Cesarea gevangen zat (Hand. 23:23 e.v.). En het vervolg, het boek Handelingen, schreef Lukas toen de apostel in afwachting was van zijn proces (Hand. 28: 11 e.v.).
In feite zijn beide boeken geschreven ter verdediging van de Christelijke gemeente (beiden zijn dus apologetisch van aard). Eén van de punten die naar voren wordt gebracht is dat de Joodse leiders van begin af aan (zie bijv. Lukas 4: 16 e.v.) Jezus Christus en de Christelijke gemeente (zie Hand. 3) tegen hebben gestaan. Het zijn niet de Christenen die de onrust veroorzaken, maar de Joodse leiders!

Op 18 januari gaan we verder met de bespreking van het Bijbelboek Handelingen en dan is aan de beurt Handelingen 6.
Eén van de vragen die we dan gaan bespreken, luidt: “In een conflictsituatie is de verleiding groot om het standpunt van de ander eenzijdig en niet correct weer te geven. Welke ervaringen heb je daarmee opgedaan? Ga na of je je daar wel eens schuldig aan hebt gemaakt. Het kon wel eens het moment zijn om te handelen volgens Jakobus 5:16.”

Kom gerust eens luisteren, mee doen en –praten.
De avond is in het zaaltje van de kerk en start om 20:00 uur (met koffie) en duurt tot 22:00.

AGENDA

7 jan 9.30 en 15.30 dienst
9 jan vrouwenver.
13 jan +12 ver.
13 jan +16 ver.
14 jan 9.30 en 16.00 dienst
15 jan kerkenraadsverg.
17 jan 19.30 dienst
18 jan Bijbelstudiever.
21 jan 9.30 en 16.00 dienst
23 jan vrouwenver.
27 jan +12 ver.
28 jan 9.30 en 15.00 dienst
28 jan +16 ver.
31 jan 19.30 dienst
4 feb 9.30 en 15.30 dienst